Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỌN SÁCH LỚP 1
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LONG AN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
   
 
 

     Số 12/TB-TH-LA                            Long An, ngày 10  tháng 6 năm 2020
 
THÔNG BÁO
Kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021
của trường Tiểu Học Long An
 
      Căn cứ thông tư số 01/2000/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa  trong cơ sở giáo dục phổ thông;
      Căn cứ Quyết nđịnh số 645/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND Tỉnh Long An về việc ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn Tỉnh Long An;
     Căn cứ báo cáo số 1322/BC-SGDĐT  ngày 28/4/2020 của  SGD&ĐT Long An v/v lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình GD phổ thông 2018 năm học 2020-2021;
     Căn cứ công văn 1590 TB-SGD & ĐT Long An v/v thông báo kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021;
      Trường Tiểu học Long An trân trọng thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 đã được Hội đồng Trường Tiểu Học long An lựa chọn như sau:
TT Tên sách
được lựa
chọn
 
Tên tác giả
Thuộc
bộ sách
Nhà xuất bản
1 Tiếng Việt
(Quyển 1,2)
Nguyễn Minh Thuyết
( Tổng chủ biên, kiêm chủ biên)
Cánh diều Nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
2 Toán
 
Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên)
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên)
Cánh diều Nhà xuất bản Đại học sư phạm
3 Tự nhiên và xã hội Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên)
Bùi Phương Nga (chủ biên)
Cánh diều Nhà xuất bản Đại học sư phạm
4 Đạo đức Lưu Thu Thủy
 (Tổng chủ biên, kiêm chủ biên
 
Cánh diều Nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
5 Giáo dục
thể chất
Đặng Ngọc Quang
(Tổng chủ biên, kiêm chủ biên)
Cánh diều Nhà xuất bản Đại học sư phạm
6 Mĩ thuật Phạm Văn Tyến (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Đông ( chủ biên) Cánh diều Nhà xuất bản Đại học sư phạm
7 Âm nhạc Lê Anh Tuấn
(Tổng chủ biên, kiêm chủ biên)
Cánh diều Nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
8 Hoạt động
Trải nghiệm
Nguyễn Dục Quang
(Tổng chủ biên, kiêm chủ biên)
Cánh diều Nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
 
Nơi nhận:                                                               HIỆU TRƯỞNG
- PGDĐT Cần Giuộc;
- UBND xã Long An
- Trường TH Long An
- Lưu VT..../.
 
2018 © Trường TH & THCS Long An
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An