Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2019 -2020
                 PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC
      TRƯỜNG TH LONG AN
          
                              Số: 50/QĐ-TH.LA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          
Long An, ngày 20  tháng 9  năm 2019
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế dân chủ.
   
  

                         HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG AN
 
Căn cứ Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số: 41/2010/QĐ-BGD.ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng trường tiểu học.
Thực hiện Hướng dẫn Liên tịch số 786 /PGDĐT-CĐGD ngày 8/9 /2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục huyện Cần Giuộc, về hướng dẫn tổ chức và nội dung Hội nghị Cán bộ công chức năm học 2019-2020;
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế dân chủ.
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng văn phòng, các cá nhân trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
        Nơi nhận:                                                    HIỆU TRƯỞNG
      -Như điều 3( để thực hiện)
      -Lưu....
 
 
                                                                               Lê  Văn  Tỏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LONG AN                            Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
                                            Long An, ngày 20 tháng 9 năm 2019.
 
QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ
TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo quyết định số: 50 /QĐ.LA , ngày  20  tháng  9  năm 2019
của Thủ trưởng đơn vị tiểu học Long An)
 
CHƯƠNG I:  QUY ĐỊNH CHUNG
          Điều 1. Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường
1. Thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều đã quy định trong Luật Giáo dục, Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT, ngày 01/03/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường theo phương châm “Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra” và Thông tư 09/2009/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện “3 công khai - 4 kiểm tra” ; thực hiện có hiệu quả các nội dung quy định trong Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn 2012, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định 60/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
2. Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi tắt là CB, CC, VC) và nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu trong nhà trường theo luật định; góp phần xây dựng đội ngũ CB, CC, VC là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước.
3. Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.
           Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
1. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường phải gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của người đứng đầu (Thủ trưởng) và của các tổ chức đoàn thể quần chúng của nhà trường.
2. Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của CB, CC, VC và quyền làm chủ của nhân dân, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. 
 
CHƯƠNG II DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ NHÀ TRƯỜNG
MỤC 1: TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG VÀ CỦA CB, CC, VC
           Điều 3. Trách nhiệm của Thủ trưởng
1. Thực hiện dân chủ trong quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường; trong quản lý, sử dụng, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với CB, CC, VC của nhà trường.
2. Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hàng tháng, hàng quý và học kỳ để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của của nhà trường. Cuối năm học, tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của nhà trường tại hội nghị CB, CC, VC.
3. Lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của CB, CC, VC. Khi CB, CC, VC đăng ký được gặp và có nội dung, lý do cụ thể thì sẽ bố trí thời gian thích hợp để gặp và trao đổi.
4. Ban hành quy chế quản lý trang thiết bị làm việc trong nhà trường bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiện đầy đủ các quy định về công khai tài chính. Thực hiện việc mua sắm thiết bị, phương tiện và các tài sản của nhà trường theo đúng quy định của pháp luật.
5. Thông báo công khai cho CB, CC, VC biết những việc được quy định tại Điều 5 của Quy chế này.
6. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; xử lý và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong nhà trường thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
7. Phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường tổ chức đối thoại; tổ chức Hội nghị CB, CC, VC mỗi năm một lần theo quy định của Nhà nước (cụ thể thời gian, thời điểm tổ chức).
8. Chỉ đạo việc cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu, cách thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm thực hiện và trách nhiệm giải trình những nội dung công việc trong nhà trường quy định tại Điều 5, Điều 6 của Quy chế này, trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp luật.
9. Xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của CB, CC, VC và kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân nhà trường; kịp thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.
10. Kịp thời xử lý người có hành vi cản trở việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường và người có hành vi trả thù, trù dập CB, CC, VC khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật.
           Điều 4. Trách nhiệm của CB, CC, VC
1. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của nhà trường; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật.
2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người phụ trách trực tiếp và trước người đứng đầu trong nhà trường về việc thi hành nhiệm vụ của mình. Trong khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức được trình bày ý kiến, đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo và hướng dẫn của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp có thẩm quyền. 
Đối với viên chức được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật, được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao.
3. Thực hiện phê bình và tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, có giải pháp sửa chữa khuyết điểm; thẳng thắn đóng góp ý kiến để xây dựng nội bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh.
4. Đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, đề án của nhà trường khi được yêu cầu.
5. Báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động của nhà trường.
 
MỤC 2: NHỮNG VIỆC PHẢI CÔNG KHAI ĐỂ CB, CC, VC ĐƯỢC BIẾT
          Điều 5. Những việc phải công khai
1. Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của nhà trường. Nội dung này được thực hiện công khai :
- Bằng hình thức : Thông báo trước Hội đồng sư phạm
- Vào thời điểm : Tháng 9/ 2019
- Công khai trong thời gian : 30 ngày làm việc
- Tại địa điểm : Trường tiểu học Long An
2. Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng của nhà trường trong từng năm học. Nội dung này được thực hiện công khai :
- Bằng hình thức : Thông báo trước hội nghị
Triển khai trong phiên họp hội đồng nhà trường
- Vào thời điểm : Tuần 1 hàng tháng
- Công khai trong thời gian : 12 lần ngày làm việc
- Tại địa điểm : Trường tiểu học Long An
3. Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí hàng năm của nhà trường; tài sản, trang thiết bị của nhà trường; kết quả kiểm toán. Nội dung này được thực hiện công khai:
- Bằng hình thức : Miên yết
- Vào thời điểm : Cuối tháng hoăc cuối từng học kỳ
- Công khai trong thời gian : xuyên suốt 
- Tại địa điểm: Trường tiểu học Long An
4. Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm; hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức; đi công tác nước ngoài, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức; các đề án, dự án và việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của nhà trường. Nội dung này được thực hiện công khai :
- Bằng hình thức : Thông báo trước hội nghị
- Vào thời điểm : Đầu năm học
- Công khai trong thời gian : 30 ngày làm việc
- Tại địa điểm : Trường tiểu học Long an
5. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong nhà trường đã được kết luận; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật. Nội dung này được thực hiện công khai:
- Bằng hình thức : Niêm yết
          - Vào thời điểm : Đầu năm 2019
- Công khai trong thời gian : 30 ngày làm việc
- Tại địa điểm : Trường tiểu học Long an
6. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ nhà trường. Nội dung này được thực hiện công khai:
- Bằng hình thức : Thông báo trước hội nghị
- Vào thời điểm : Đầu năm học
- Công khai trong thời gian: 30 ngày làm việc
- Tại địa điểm :  Trường tiểu học Long an
7. Các nội quy, quy chế của nhà trường. Nội dung này được thực hiện công khai :
- Bằng hình thức : Thông báo trước hội nghị
- Vào thời điểm : Hội nghị CB-CC
- Công khai trong thời gian : 30. ngày làm việc
- Tại địa điểm : Trường tiểu học Long an
8. Kết quả tiếp thu ý kiến của CB, CC, VC về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu nhà trường đưa ra lấy ý kiến CB, CC, VC quy định tại Điều 6 của Quy chế này.
- Bằng hình thức : Thông báo trước hội nghị
- Vào thời điểm : Hội nghị CB-CC
- Công khai trong thời gian : 30 ngày làm việc
- Tại địa điểm : Trường tiểu học Long an
9. Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của nhà trường.
- Bằng hình thức: Thông báo cho Tổ trưởng công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn và yêu cầu thông báo đến CB, CC, VC trong tổ.
           - Vào thời điểm : Trong năm học
- Công khai trong thời gian : cuối HKI; cuối năm. ngày làm việc
- Tại địa điểm : Trường tiểu học Long An
           
             MỤC 3: NHỮNG VIỆC CB, CC, VC THAM GIA Ý KIẾN,
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NHÀ TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH
           Điều 6.  * Những việc CB, CC, VC tham gia ý kiến:
1. Chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của nhà trường.
2. Kế hoạch công tác hàng năm (năm học) của nhà trường.
3. Tổ chức phong trào thi đua của nhà trường.
4. Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường.
5. Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.
6. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng; bầu cử, bổ nhiệm CB, CC, VC.
7. Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của CB, CC, VC.
8. Các nội quy, quy chế của nhà trường.
* Hình thức tham gia ý kiến: Căn cứ đặc điểm, tính chất hoạt động và nội dung tham gia ý kiến, nhà trường áp dụng một trong ba hình thức tham gia ý kiến sau đây:
1. CB, CC, VC tham gia ý kiến trực tiếp hoặc tham gia ý kiến thông qua người đại diện với người đứng đầu nhà trường.
2. Thông qua hội nghị CB, CC, VC của nhà trường.
3. Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo văn bản để CB, CC, VC tham gia ý kiến. 
 
MỤC 4: NHỮNG VIỆC CB, CC, VC GIÁM SÁT, KIỂM TRA
           Điều 7. * Những việc CB, CC, VC giám sát, kiểm tra:
1. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm (năm học) của nhà trường.
2. Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của nhà trường.
3. Thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường.
4. Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của CB, CC, VC trong nhà trường.
5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ nhà trường.
* Hình thức giám sát, kiểm tra: Nhà trường tổ chức để cán CB, CC, VC giám sát, kiểm tra thông qua ba hình thức sau đây:
1. Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường.
2. Thông qua kiểm điểm công tác, tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp định kỳ của nhà trường.
3. Thông qua hội nghị CB, CC, VC của nhà trường. 
 
MỤC 5: NHỮNG VIỆC NGƯỜI HỌC, CHA MẸ HỌC SINH
(hoặc NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA HỌC SINH)
ĐƯỢC BIẾT VÀ THAM GIA Ý KIẾN
           Điều 8. Học sinh, Cha mẹ học sinh (hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh) được biết những nội dung sau đây:
1. Chủ trương, chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành và những quy định của nhà trường đối với người học.
2. Kết quả giảng dạy, học tập, kết quả xét tốt nghiệp, thi học sinh giỏi; Kế hoạch tuyển sinh, biên chế năm học có liên quan đến học tập, rèn luyện sinh hoạt và các khoản đóng góp theo quy định.
3. Chủ trương kế hoạch tổ chức cho người học phấn đấu gia nhập các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
Những việc học sinh, cha mẹ học sinh (hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh) được tham gia ý kiến:
1. Nội quy học sinh và những quy định có liên quan đến học sinh.
2. Tổ chức phong trào thi đua.
3. Việc tổ chức giảng dạy, học tập trong nhà trường có liên quan đến quyền lợi của học sinh.
Những nội dung trên được công khai bàn bạc bằng những hình thức sau:
- Niêm yết công khai những quy định về tuyển sinh, nội dung quy chế học tập, lịch thi, kết quả xét tốt nghiệp, lên lớp, hiệu suất đào tạo, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại học sinh, khen thưởng và kỷ luật; niêm yết công khai học phí, các khoản thu khác theo quy định; ….
- Định kỳ ít nhất trong năm học 3 lần tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh để thông báo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của cha mẹ học sinh, sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình học sinh, thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp là đại diện cho nhà trường tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ tại lớp mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của học sinh và cha mẹ học sinh để kịp thời phản ánh cho Thủ trưởng.
- Đặt hòm thư góp ý hoặc hình thức góp ý khác để học sinh, cha mẹ học sinh thuận lợi trong việc đóng góp ý kiến.
       MỤC 6: TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC,
ĐOÀN THỂ TRONG NHÀ TRƯỜNG
          Điều 9. Trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường: Người đứng đầu các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường là người đại diện cho tổ chức, đoàn thể đó có trách nhiệm (cần cụ thể trách nhiệm Cấp ủy Chi bộ, Ban Chấp hành CĐCS, Ban Chấp hành Đoàn trường) theo các nội dung:
1. Phối hợp với nhà trường trong việc tham gia xây dựng, phối hợp tổ chức, thực hiện và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.
3. Ban Thanh tra Nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm Quy chế dân chủ trong nhà trường, báo cáo Ban Chấp hành CĐCS để đề nghị Thủ trưởng giải quyết. Thủ trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên cấp có thẩm quyền trong ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.
           Điều 10. Trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong trường mầm non, phổ thông:
1. Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của các cha mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau đây:
1.1 Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình để giải quyết những việc có liên quan đến học sinh.
1.2 Vận động cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định.
1.3 Vận động cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương.
2. Cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với nhà trường, với giáo viên hoặc thông qua Ban Đại diện cha mẹ học sinh về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.
 
CHƯƠNG III:   TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Quy chế này được xem xét, sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết của Hội nghị CB, CC, VC hàng năm (năm học).
- Các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt Quy chế này sẽ được khen thưởng, vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.
- Thủ trưởng có nhiệm vụ thực hiện và chỉ đạo thực hiện những quy định trong Quy chế này phù hợp thực tế của nhà trường.
- Quy chế này đã được biểu quyết thông qua tại Hội nghị CB, CC, VC ngày 28/9/2019 và có hiệu lực kể từ ngày Thủ trưởng ký Quyết định ban hành.
                                                               HIEU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                              Lê  Văn  Tỏ

 
 
PHÒNG GD.ĐT CẦN GIUỘC         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH LONG AN                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                               
                                               Long An, ngày 20 tháng 9 năm 2019.
                                            
                                                PHÂN CÔNG
THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG NHÀ TRƯỜNG
 NĂM HỌC 2019-  2020
 
Căn cứ quyết định số: 51/QĐLA ngày 20/9/2019 của Trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường năm học 2019-2020.
Nay Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường năm học 2019-2020 phân công các thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường năm học 2019-2020 như sau:
1.Ông Lê Văn Tỏ Trưởng ban phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.
2.Ông Võ Tường Trinh Phó trưởng ban chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ trong cán bộ giáo viên, nhân viên.
3.Ông Nguyễn Thanh Toàn Phó trưởng ban chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động chuyên môn.
4.Bà Mai Thị Hường Thành viên hướng dẫn, tuyên truyền để CBGV và nhân viên  hiểu đúng các quy định, chủ trương, biện pháp của nhà trường về các mặt hoạt động.
5.Bà Nguyễn Thị Nga Thành viên hướng dẫn CBGV và nhân viên thực hiện tốt nội dung "Dân bàn".
6.Bà Lê Thị Hồng Phấn Thành viên hướng dẫn CBGV và nhân viên thực hiện tốt các nội dung "Dân kiểm tra".
7.Ông Nguyễn Công Minh Thành viên thực hiện nhiệm vụ tổng hợp ghi thành văn bản.
Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Trường tiểu học Long An, đề nghị các thành viên thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công.
 
Nơi nhận:                                                   TRƯỞNG BAN
-Chi bộ (Báo cáo)
-Các thành viên BCĐ
-Lưu:…
 
                                                                          HIỆU TRƯỞNG
                                                                              Lê Văn Tỏ
 
 
PHÒNG GD.ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG TH LONG AN
              Số: 51/QĐ.TH.LA
   
     
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Long An, ngày 20 tháng 9 năm 2019   
           
     
 
                                                  QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ
Trường Tiểu học Long An.
 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG AN
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính Phủ ban hành Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp;
Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị; Thực hiện tốt các hình thức công khai, dân chủ được quy định tại Nghị định 04/2015 của Chính phủ;
 Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;
 Xét yêu cầu công tác và khả năng của cán bộ, giáo viên, nhân viên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Trường Tiểu học Long An gồm các ông (bà) có tên sau: (Có danh sách kèm theo)
           Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong toàn trường Tiểu học Long An.
Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng ban phân công.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
                  Nơi nhận:                                              HIỆU TRƯỞNG
        -Như điều 3( để thực hiện)
        -Lưu....
                                                                                       
                  
 
 
DANH SÁCH
Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ Trường tiểu học Long An.
(Kèm theo quyết định số: 51/QĐ.TH.LA ngày 20 tháng 9 năm 2019 )
Stt Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Lê văn Tỏ BT- HT Trưởng ban
2 Võ Tường Trinh CTCĐ P/ Trưởng ban
3 Nguyễn Thanh Toàn P/HT- P/BT P/ Trưởng ban
4 Mai Thị Hường TT- 4,5 Thành viên
5 Nguyễn Thị  Nga TT- 1,2,3 Thành viên
6 Lê Thị Hồng Phấn TT chuyên Thành viên
7 Nguyễn Công Minh TPT Đội Thành viên
 
           Danh sách gồm có: 07 người.                                                          
 
 

 PHÒNG GD.ĐT CẦN GIUỘC         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH LONG AN                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Số : 86/KH.LA                                 
                                               Long An, ngày 20 tháng 9 năm 2019.
                                            
                                                KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG NHÀ TRƯỜNG
 NĂM HỌC 2019-  2020
          
          Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trường TH Long An xây dựng kế hoạch chỉ đạo tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường năm học 2019-  2020 như sau:
          I - MỤC TIÊU
          - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự chuyển biến trong hành động của Chi bộ, Ban Giám hiệu, các đoàn thể, tổ, bộ phận và của mỗi cán bộ giáo viên trong trường thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ trong nhà trường.
          - Thực hiện nghiêm túc những điều Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra, nhằm đảm bảo và phát huy tối đa quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên; gắn bó chặt chẽ giữa quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi cá nhân, quyền lợi của cá nhân với quyền lợi của tập thể nhà  trường.
          - Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với thực hiện nhiệm vụ năm học. Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, vai trò lãnh đạo của Chi bộ, hiệu lực quản lý của Ban Giám hiệu và chất lượng hoạt động của các đoàn thể.
          II - NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
          1- Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.
          - Xác định rõ trách nhiệm: Chi bộ lãnh đạo, Ban Giám hiệu quản lý điều hành, các đoàn thể làm công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ giáo viên phát huy vai trò làm chủ trong mọi hoạt động của trường.
          - Nâng cao vai trò trách nhiệm của Đảng viên trong các tổ, bộ phận công tác trong nhà trường.
          2- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm đưa việc thực hiện Quy chế dân chủ thành trách nhiệm của mỗi cán bộ giáo viên. Mỗi cán bộ giáo viên thực hiện có hiệu quả quyền làm chủ của mình, hoàn thành với kết quả cao nhiệm vụ công tác, tạo chuyển biến tích cực trong các hoạt động của trường. Phối hợp các hình thức, phương pháp, phương tiện trong công tác tuyên truyền.
          3- Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, thay thế những nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế nhà trường. Đồng thời xây dựng thêm các quy chế, quy định, quy ước cụ thể về các mặt hoạt động.
          4- Thực hiện đầy đủ các nội dung Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra đã xác định trong quy chế của nhà trường đúng theo quy định của Nhà nước.
          III - BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
          1 - Các quy chế cần tập trung thực hiện trong năm 2019-  2020.
          - Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
          - Quy chế dân chủ trong công tác tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật và  nhận xét đánh giá cán bộ công chức hàng năm.
          - Quy chế dân chủ về tài chính và sử dụng, bảo vệ tài sản công.
          - Quy chế hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
          - Quy chế chi tiêu nội bộ.
          - Quy ước về xây dựng nếp sống văn minh sư phạm và môi trường văn hoá trong nhà trường.
          -  Quy định về đánh giá thi đua, khen thưởng, kỉ luật.
          2 - Về hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo .
          - Xây dựng kế hoạch công tác, chương trình làm việc theo từng quý để chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả
          - Mỗi thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Thường xuyên thông tin báo cáo với trưởng ban để bổ khuyết kịp thời, triển khai đồng bộ Quy chế dân chủtrong tất cả các mặt hoạt động.
          - Rà soát lại việc thực hiện các Quy chế, quy định, quy ước của nhà trường, điểm nào thực hiện còn yếu hoặc chưa thực hiện được thì tăng cường chỉ đạo để thực hiện cho được. Đồng thời thu thập ý kiến của CBGV về những điểm cần sửa đổi, bổ sung để Ban chỉ đạo  nghiên cứu, sửa đổi bổ sung cho phù hợp.
          - Thường xuyên kiểm tra thu thập thông tin chính xác và xử lý đúng.
          - Giao ban Ban chỉ đạo 1 lần/tháng để tổng hợp tình hình; triển khai và bàn biện pháp triển khai kế hoạch.
          3 - Nâng cao vai trò làm chủ của cán bộ giáo viên trong mọi hoạt động của  nhà trường:
          - Các nội dung "Dân biết" được chuyển tải đầy đủ tới 100% cán bộ giáo viên qua đợt học tập chính trị đầu năm, các cuộc họp triển khai công tác tháng của Hội đồng giáo dục, qua màng lưới giáo vụ và các đoàn thể.
          Các thành viên tổ công tác là tổ trưởng chuyên môn có vai trò hướng dẫn, tuyên truyền để CBGV hiểu đúng các quy định, chủ trương, biện pháp của nhà trường về các mặt hoạt động.
           - Những nội dung "Dân bàn" được triển khai để 100% cán bộ giáo viên được bàn bạc và phát biểu ý kiến của mình. Cán bộ giáo viên góp ý kiến có thể qua tổ chuyên môn, đoàn thể, hoặc trực tiếp với Ban chỉ đạo.
           Tất cả các ý kiến đều được ghi nhận, xem xét trong quá trình xử lý thông tin và ra quyết định của nhà trường.
             Mỗi cán bộ giáo viên tự giác học tập nâng cao hiểu biết để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và đóng góp ý kiến xây dựng nhà trường với tinh thần trách nhiệm và chất lượng cao.
          - Thực hiện tốt các nội dung "Dân kiểm tra" :
            + Các thành viên Ban chỉ đạo và tổ công tác luôn lắng nghe ý kiến CBGV,  NV kịp thời phản ánh cho Ban Giám hiệu; Ban chỉ đạo để tạo điều kiện cho CBGV thực hiện "kiểm tra" theo đúng quy định của Nhà nước.
            + Ban Giám hiệu, các tổ chuyên môn tăng cường kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các mặt hoạt động chuyên môn, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi giáo viên. Theo dõi, đánh giá, bình xét thi đua chính xác, công bằng.
          4 - Tăng cường hoạt động của Ban thanh tra nhân dân:
          - Làm tốt công tác thanh tra thường kỳ về các mặt hoạt động.
           - Khi có các yêu cầu chính đáng, đúng luật định của CBGV, Ban Thanh tra nhân dân tiến hành thanh tra đột xuất, kết luận rõ ràng và công khai kết quả thanh tra đúng quy định của Nhà nước.
          Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đề nghị các bộ  phận liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch trên.
 
Nơi nhận:                                          TRƯỞNG BAN                

-Phòng GD.ĐT.CG

-Lưu:…                          HIỆU TRƯỞNG

                                                               Lê Văn Tỏ

 

 

 

 

 
Nguồn:
2018 © Trường TH & THCS Long An
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An